FANDOM


Vítejte na Memory Alpha!

Memory Alpha je spole?ny projekt, ktery si klade za cíl vytvo?it co nejúplněj?í, nejp?esněj?í a nejp?ístupněj?í encyklopedii v?eho, co jakkoliv souvisí se Star Trekem. ?eská Memory Alpha zahájila ?innost v lednu 2007 a v sou?asnosti se na ní nachází 1?758 ?lánk?. Budeme rádi, pokud nám pom??ete jejich mno?ství zvět?it, a? u? vlastní tvorbou, anebo p?ekladem z jinych jazykovych mutací Memory Alpha.


D?le?ité upozornění: p?i p?ekladech ?lánk? do ?e?tiny nutně dodr?ujte terminologii ?eského ST znění. Slovník je dostupny na Warp.cz.

Nejnověj?í zprávy

8. zá?í 2014
Je to u? ?ty?icet osm let, co diváky nep?estává Star Trek zajímat. Dne 8. zá?í 1966 se v televizi poprvé objevil Star Trek. Byla to P?vodní série.
22. Května 2013
Vyvíjí NASA "replikátor" jídla? Americky Národní ú?ad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl financovat vyvoj 3D tiskáren na vyrobu jídla. Co vám to p?ipomíná? [1]
22 Zá?í 2012
Vyvíjí NASA Warp pohon? Bude to dal?í reálná technologie, kterou "objevil" Star Trek? [2], [3]
13 Zá?í 2012
Star Trek v nakladatelství Laser-books: Plán a vize, tak se jmenuje zajímavy ?lánek na webovych stránkách ?asopisu XB-1. Tak pokud Vás to zaujalo, tak si tento ?lánek nenechte ujít. [4]
7. zá?í 2012
je dnem 46. vyro?í vysílání seriálu Star Trek. Právě 7. zá?í roku 1966 se vysílala úplně první epizoda p?vodního Star Treku. Nap?. Google oslavil vyro?í interaktivním logem, které na?as nahradilo klasické logo nad vyhledávacím polem. Pokud jste to prome?kali, tak se na něj podívejte te?.
23. b?ezna 2008
V ?asopisu Ikarie (3/2008) je oti?těn ?lánek ?Mu?i v maskách 2“. Mezi uvedenymi herci je i Michael Dorn, p?edstavitel Worfa.
18. ledna 2008
Na stránce [5] se objevilo foto USS Enterprise (NCC-1701) z nového Star Trek filmu.

Věděli jste, ?e...

Hvězda Star Treku se zdráhá letět do skute?ného kosmu

Slavny kapitán Kirk z kultovního seriálu Star Trek, ktery se svou lodí state?ně brázdil vesmírné hlubiny, není nijak nad?eny z vyhlídky na vylet do skute?ného kosmu. Kanadsky herec William Shatner se zdráhá p?ijmout nabídku na "vyhlídkovy" vesmírny let, i kdy? by ho nic nestál. Svou roli tu mo?ná hraje fakt, ?e seriálu je u? ?ty?icet let a Shatnerovi pětasedmdesát. Nabídka zakladatele spole?nosti Virgin Galactic a proslulého dobrodruha Richarda Bransona, aby se p?idal k jeho prvnímu komer?nímu letu do kosmu v roce 2008, ho tedy poněkud znervózňuje. Více na Vesmir.info

?lánek tydne

The Motion Picture artwork

"Star Trek: The Motion Picture"

Hvězdná lo? Enterprise je po osmnácti měsících oprav znovu p?ipravena prozkoumat Galaxii. Admirál James T. Kirk musí urychleně p?evzít velení nad svou starou lodí, proto?e se náhle p?iblí?í k Zemi obrovsky oblak energie neznámého p?vodu. P?ed ním, starymi a novymi ?leny posádky stojí nová vyzva. Musí spolupracovat, aby zvítězili nad neznámym …

T?i klingonské bitevní k?i?níky t?ídy K't'inga se nachází v blízkosti hranice Klingonské ?í?e s Federací. Formace plavidel pronásleduje podivny obrovsky oblak. Sna?í se jej prozkoumat, proto nejd?íve klingonsky kapitán k?i?níku IKS Amar naká?e posádce nastavit taktické a později vizuální zobrazení. Poté rozhodne vypálit do st?edu oblaku t?i fotonová torpéda. Torpéda jsou vypálena, ale p?i doteku s oblakem se ztratila. Proto?e nedo?lo k vybuchu, ?i nějaké změně ve tvaru oblaku, dává kapitán p?íkaz k únikovému manévru.

Mezitím, na druhé straně hranice v prostoru Federace, zaji??ovala hrani?ní vesmírná stanice Epsilon IX komunika?ní spojení a prováděla hlídkování. Stani?ní dispe?ink se sna?il navázat spojení s federa?ní lodí Columbií. Av?ak spojení bylo nekvalitní. I p?es ru?ení Columbia NCC-621 p?edala hlá?ení pro velení Hvězdné flotily. Ve zprávě, datované k 7411.4, bylo uvedeno, ?e Columbia se chystá setkat s lodí Revere. Zprávu p?edal komodor Probert. V té?e době pracovníci na stani?ní vě?i zaregistrovali ve ?tverci L-1 4 na klingonském území boj. P?i pou?ití ?pioná?ních sond rozprost?enych v blízkosti klingonskych bitevních k?i?ník? si mohl personál stanice celou situaci p?iblí?it. Zprvu nemohli rozeznat nep?ítele Klingon?. A? p?i pou?ití ?irokoúhlého snímání, zjistili, ?e jejich nep?ítel je giganticky oblak. To ji? klingonská formace ustupovala a jeden k?i?ník nebyl vidět - pravděpodobně byl zni?en. Náhle z oblaku vyletěl kulově profilovany mod?e zabarveny plazmaticky vyboj, ktery o chvíli později zasáhl dal?í klingonsky k?i?ník. Vyzá?ená energie pohltila cely k?i?ník a ten se ve chvíli zcela vypa?il. Obdobná vysokoenergetická plazma znovu vyrazila z oblaku i proti velící lodi IKS Amar. Její kapitán rozkázal proti ní vypálit dal?í torpédo, ale plazma jej bez úhony pohltila. V dal?ím okam?iku zmizelo z obrazovek stanice Epsilon IX i toto plavidlo. To ji? poru?ík oznamuje, ?e oblak pronikne v blízkosti nich do prostoru Federace a ?e bude smě?ovat p?ímo k Zemi.
– Vyběr z ?lánk? tydne Memory Alpha

Novinky na trhu

Komiks

Knihy

Memory Alpha is not affiliated with Paramount Pictures or CBS Studios. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc. The user-created content of this site is released under the Creative Commmons "Attribution-NonCommercial" license version 4.0 which can be found here. See Memory Alpha:Copyrights for more information.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.
小草青青视频免费观看