FANDOM


Witaj w Memory Alpha!

Memory Alpha to otwarty dla wszystkich projekt stworzenia mo?liwie dok?adnej, ?atwo dost?pnej, aktualnej i kompletnej encyklopedii, zawieraj?cej dane na temat wszystkiego, co dotyczy uniwersum Star Trek. Polskoj?zyczna wersja Memory Alpha stworzona 30 listopada 2005, obecnie liczy 3563 artyku?ów i ci?gle si? rozwija. Wi?cej o projekcie przeczytasz tutaj.

Star Trek Picard cast

Star Trek: Picard

MA 2009Trwa drugi sezon Star Trek: Discovery oraz pierwszy sezon Star Trek: Picard

Kategorie g?ówne

Zobacz te? inne Wikie

Zapraszamy do zapoznania si? z innymi polskimi encyklopediami po?wi?conymi Science-Fictiom.


Memory Alpha nie przynale?y do Paramount Pictures ani CBS Studios. Star Trek jest zarejestrowanym znakiem handlowym Paramount Pictures. U?ytkownicy tworz?cy t? encyklopedi? zgadzaj? si? na udost?pnienie jej tre?ci na licencji Creative Commmons w wersji 4.0, której tekst zosta? opublikowany tutaj. Zobacz te? Polityk? praw autorskich
Tre?ci spo?eczno?ci s? dost?pne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.